110 نصیحت لقمان به فرزندش ...

21- بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن!

22- با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن!

23- سخن سنجیدۀهمراه با دلیل را بیان کن!

24- روزهای جوانی را غنیمت بدان!

25- هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!

26- یاران و آشنایان را احترام کن!

27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

28- وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

30- کمتر از درآمدی که داری خرج کن!

31- در همۀامور میانه رو باش!

32- گذشت و جوانمردی را پیشه کن!

33- هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش!

34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

35- بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن!

36- هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن!

37- فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

38- سوارکاری و تیراندازی و ... را فراگیر! 

39- در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن!

40- با هر کس به اندازۀدرک او سخن بگو!

41- به هنگام سخن متین و آرام باش!

42- به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده!  

43- آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

44- هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

45- نا آموخته استادی مکن!

46- با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار!

47- چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش!

48- از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش!

49- هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده!

50- کار ناکره را کرده خود مدان!

51- کار امروز را به فردا مینداز!

52- با بزرگتر از خود مزاح مکن!

53- با بزرگان سخن طولانی مگو!

54- کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند!

55- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!

56- دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن!

57- کار خوب دیگران را کار خود نشان مده!

58- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!

59- با خویشاوندان قطع خویشاوندی مکن!

60- هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن!

61- خود خواه و متکبر مباش!

62- در حضور ایستادگان منشین!

63- در حضور دیگران دندان پاک مکن!

64- با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن!

65- به هنگاه خمیازه دست بر دهان خویش بگذار!

66- حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن!

67- در مجالس انگشت در بینی مینداز!

68- کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن!

69- هیچکس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن!

70- با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو!

71- سخن گفته شده را تکرار مکن!

72- از شوخی و مزاح خود کمتر کن!

73- از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن!

74- از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن!

75- از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن!

76- حرمت هر کس را در حد خود نگاه دار!

77- در بد کاری با اقوام و دوستان همکاری مکن!

78- از مردگان به نیکی یاد کن!

79- از حضومت و جنگ افروزی جدّا پرهیز کن!

80- با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن!

81- نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!

82- در هیچ کاری شتاب مکن!

83- برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!

84- به هنگاه خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو!

85- از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!

86- در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!

87- سخن و کلام دیگران را قطع مکن!

88- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن!

89- در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر!

90- مهمان را به هیچ کاری دستور مده!

91- با دیوانه و مست سخن مگو!

92- برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز!

93- در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن!

94- در اصلاح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مکن!

95- ادب و تواضع را هیچ گاه فراموش مکن!

96- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!

97- بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش!

98- خدمتکاری بزرگان و همکاری  با مستمندان را فراموش مکن!

99- با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش!

100- با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش!

101- در مال و مقام دیگران طمع مکن!

102- از رفت و آمد و مال  و مرام و مسلک خویش کمتر بگو!

103- بجز خداوند هیچ کس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار!

104- عمر و روزی با حساب و کتاب است، پس مترس و طمع مکن!

105- عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان!

106- اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن!

107- سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان!

108- بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن!

109- خود را با ستم سلاطین شریک مگردان!

110- دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار! 

/ 2 نظر / 44 بازدید
داستانک

امیدوارم همه اینها رو واقعا به کار ببندیم/.

پوریا

مرسی خیلی خوب بود.