الهی

اگر می آزمایی، توان تحمل و صبر مرا زیاد کن

اگر می آموزی، ادراکم را وسعت بده

اگر می بخشایی ، ظرفیتم را افزایش بده

اگر می  ستانی ، گوهر کمالم را ارزونی کن

اگر می رهانی......خدایا

حتی لحظه ای مرا به حال خود رها مکن که نیاز  

نیازمندان را تنها تو پاسخگویی که بی نیاز از هر نیازی.

/ 0 نظر / 14 بازدید