اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی

 

William Shakespeare Said :

ویلیام شکسپیر گفت :
I always feel happy, you know why?
 

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
Because I don't expect anything from anyone
 

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
Expectations always hurt ...

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...
Life is short ..
 

زندگی کوتاه است ...

So love your life ...

پس به زندگی ات عشق بورز ...
Be happy
 

خوشحال باش
And keep smiling
 

و لبخند بزن
Just Live for yourself and ..
 

فقط برای خودت زندگی کن و ...
Befor you speak ؛ Listen

قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن
Befor you write ؛ Think

قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن
Befor you spend ؛ Earn
 

قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش
Befor you pray ؛ Forgive
 

قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش
Befor you hurt ؛ Feel
 

قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن 
Befor you hate ؛ Love
 

قبل از تنفر ؛ عشق بورز
That's Life …

زندگی این است ...

Feel it, Live it & Enjoy it

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر 

/ 2 نظر / 21 بازدید
علیرضا حاتمی

از وبلاگت خیلی خیلی خوشم امد خیلی دوست دارم نظرت رو دربارهی وبلاگم بدونم ارداتمندت علیرضا

علیرضا حاتمی

از وبلاگت خیلی خیلی خوشم امد خیلی دوست دارم نظرت رو دربارهی وبلاگم بدونم ارداتمندت علیرضا