تو یا من ؟

گفتم :خدایا از همه دلگیرم گفت :حتی از من؟

گفتم:خدایا دلم را ربودند گفت:پیش از من؟

گفتم خدایا چقدر دوری گفت:تو یا من؟

گفتم:خدایا تنها ترینم گفت:پس من؟

گفتم:خدایا کمک خواستم گفت:از غیر من؟

گفتم:خدایا دوستت دارم گفت : بیشتر از من؟

گفتم :خدایا این قدر نگو من گفت:تو یا من؟

/ 0 نظر / 16 بازدید